Области рада

Адвокатска канцеларија ЂР покрива следеће области права

Привредно право

Оснивање привредних друштава и пружање услуга за све врсте промена података и статусних промена пред Агенцијом за привредне регистре. Правни консалтинг. Заступање привредних друштава у судским и управним поступцима.

Облигационо право

Сачињавање свих врста уговора из домена грађанског права. Анализа и ревизија постојећих уговора.

Накнада материјалне и нематеријалне штете.

Стварно право (катастар)

Заступање у судским и управним поступцима поводом регулисања имовинскоправних односа (право својине). Сачињавање уговора о суивестирању, изградњи и купопродаји.

Породично и наследно право

Заступање у поступцима поводом развода брака, поверавања деце родитељима ради вршења родитељског права и поступцима поводом насиља у породици.

Заступање у оставинском поступку и сачињавање уговора (о доживотном издржавању, расподели имовине за живота)

Радно право

Креирање радноправне документације. Заступање у споровима поводом отказа уговора о раду. Заступање у поступцима поводом прековременог рада и мобинга запослених.

Адреса

Цара Николаја II, 77 / V / 10
11 000 Београд
Google Maps

Радно време

Понедељак - петак:
9:00 до 17:00